OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Všeobecné obchodné podmienky

 

 

 

GATO.SK s.r.o.

 

so sídlom Na šefranici 1275/18, 010 01 Žilina, Slovenská republika

 

IČO: 47 480 670, DIČ: 2023893080, IČ DPH: SK2023893080

 

registrácia: Okresný Súd Žilina, oddiel Sro, č. vložky 60475/L

 

zastúpená konateľom : Peter Bakay

 

 

 

článok 1

 

Predávajúci

 

Prevádzkovateľom webových stránok a predávajúcim je spoločnosť GATO.SK s.r.o.

 

so sídlom Na šefranici 1275/18, 010 01 Žilina, Slovenská republika

 

IČO: 47 480 670, DIČ: 2023893080, IČ DPH: SK2023893080

 

registrácia: Okresný Súd Žilina, oddiel Sro, č. vložky 60475/L

 

zastúpená konateľom : Peter Bakay

 

(ďalej len „Predávajúci“).

 

článok 2

 

Kupujúci

 

Kupujúci je osoba, ktorá si kúpi tovar Predávajúceho prostredníctvom kúpnej zmluvy na diaľku (prostriedkami diaľkovej komunikácie, najmä prostredníctvom webovej stránky Predajcu). Pri objednávke tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár, v ktorom uvedie:

 

a)   meno, priezvisko, adresu bydliska, adresu doručenia tovaru, telefón na ktorom je zastihnuteľný a svoju e-mailovú adresu, ak je kupujúci spotrebiteľ, ktorý kupuje tovar na vlastnú spotrebu,

 

b)   obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ/IČ DPH, ak je kupujúci podnikateľ, ktorý kupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti,

 

c)   spôsob platby kúpnej ceny za objednaný tovar a

 

d)   spôsob dodania tovaru.

 

článok 3

 

Kúpna cena

 

Kupujúci si vyberie tovar v internetovom katalógu na webovej stránke Predávajúceho. Kúpna cena zodpovedá cene, ktorá je uvedená v internetovom katalógu v čase objednania tovaru (do kúpnej ceny je už zahrnutý i poplatok za likvidáciu elektroodpadu) a je konečná vrátane DPH. Výška kúpnej ceny je potvrdená v e-maily o Potvrdení objednávky doručenom kupujúcemu.

 

článok 4

 

Potvrdenie prijatia objednávky

 

Po odoslaní objednávkového formulára obdrží kupujúci obratom e-mailom Potvrdenie prijatia objednávky. V prípade doručenia tovaru na kupujúcim určenú adresu a platby dobierkou alebo bankovým prevodom, tiež potvrdenie predpokladaného termínu doručenia. Predpokladaný termín doručenia tovaru je informatívny a o presnom termíne doručenia tovaru bude kupujúci včas telefonicky alebo emailom informovaný.

 

 

 

 

 

článok 5

 

Zrušenie objednávky

 

Objednávku môže kupujúci zrušiť najneskôr v deň expedície tovaru zo skladu, a to na zákazníckej linke +421 41 5622 798 alebo +421 903 511 879.

 

 

 

článok 6

 

Spôsob úhrady kúpnej ceny

 

Spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru je možný:

 

a)     na dobierku alebo

 

b)     bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho.

 

článok 7

 

Platba bezhotovostným prevodom na bankový účet

 

Pokiaľ sa kupujúci rozhodne pre úhradu kúpnej ceny tovaru bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho, číslo účtu je: 2921902497/1100,vedený v Tatrabanke, variabilný symbol – čislo predfaktúry, faktúry alebo obednavky, bude mu tovar rezervovaný po dobu päť (5) dní od potvrdenia objednávky. Taktiež bude s ním dohodnutý prostredníctvom zákazníckej linky termín doručenia tovaru na zvolenú adresu po pripísaní kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho. Pokiaľ nebude kúpna cena pripísaná na bankový účet Predávajúceho do päť (5) dní, t.j. čas rezervácie, bude sa takéto nekonanie považovať za zrušenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.

 

článok 8

 

Doručenie tovaru

 

Predávajúci poskytuje doručenie tovaru na adresu určenú kupujúcim. Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 1-3 pracovných dní od jej potvrdenia v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať. Cena doručenia tovaru je zverejnená Predávajúcim na webových stránkach.

 

článok 9

 

Doprava a doručenie tovaru

 

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené doručenie zavinené dopravcom alebo nesprávnymi údajmi poskytnuté kupujúcim. Pri doručení a preberaní tovaru je kupujúci povinný riadne skontrolovať neporušenosť obalu, prípadne ochranné lepiace pásky . Akékoľvek zistené vady a poškodenia uvedie do sprievodného listu dopravcu. V prípade, ak bude mať kupujúci pochybnosti o neporušenosti obalu tovaru alebo tovaru, zásielku odmietne prevziať a dôvod uvedie do dokladu o doručení tovaru. Podpisom dokladu o doručení tovaru bez písomných výhrad kupujúci potvrdzuje, že tovar bol doručený v poriadku bez poškodenia a na neskoršie reklamácie tovaru z dôvodu porušenia obalu a mechanického poškodenia tovaru nebude braný ohľad a takáto reklamácia nebude uznaná s ohľadom na reklamačné podmienky dopravcu.

 

článok 10

 

Osobný odber v prevádzke

 

Kupujúci sa môže rozhodnúť pre osobný odber v prevádzke Predávajúceho za internetové kúpne ceny. Podmienkou však je, aby bol vybraný tovar na webovej stránke dostupný na sklade. V takomto prípade dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku a Predávajúci rezervuje tovar za kúpnu cenu uvedenú v okamihu potvrdenia objednávky na webových stránkach na tri (3) dni od potvrdenia objednávky. Pokiaľ kupujúci neprevezme objednaný tovar v rezervačnej lehote troch (3) dní, bude sa takéto nekonanie kupujúceho považovať za zrušenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Tovar je možné vyzdvihnúť najskôr dve (2) hodiny od odoslania objednávky. Kupujúci má právo si tovar v prevádzke predajcu prehliadnuť a následne uhradí kúpnu cenu za vybraný tovar.

 

článok 11

 

Doklady

 

Spolu s tovarom kupujúci obdrží faktúru - daňový doklad, ktorý je zároveň dodacím listom, dokladom o zaplatení tovaru a nahrádza i záručný list, pokiaľ nie je priložený. V prípade, ak záručný list k tovaru chýba (je uložený v plastovej obálke prilepenej na obale tovaru), je možné si ho vyžiadať na zákazníckej linke +421 41 5622 798,  +421 903 511 879, avšak nie k všetkým tovarom sa prikladá záručný list.  

 

článok 12

 

Odstúpenie od zmluvy zákazníkom

 

V súlade s ustanovením § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v platnom znení má kupujúci – spotrebiteľ (nie však podnikateľ – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti) právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do siedmich (7) pracovných dní od doručenia a prevzatia tovaru. Kupujúci je povinný vrátiť nepoškodený tovar v nepoškodenom obale bezodkladne, najneskôr však do sedem (7) dní po odstúpení od kúpnej zmluvy Predávajúcemu. 

 

Odstúpenie musí byť uskutočnené tak, že kupujúci doručí Predávajúcemu oznámenie o odstúpení od zmluvy, a to e-mailom na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , telefonicky na zákaznícku linku +421 41 5622 798,  +421 903 511 879, alebo v  prevádzke predávajúceho. Zakúpený tovar kupujúci doručí na svoje vlastné náklady pokiaľ tovar zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, do prevádzky predávajúceho, alebo na adresu, ktorú mu oznámi zákaznícka linka po obdržaní oznámenia o odstúpení. Tovar odoslaný kupujúcim na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý, ale bude na náklady kupujúceho zaslaný naspäť. Vrátený tovar musí byť v neporušenom stave, v akom bol pri prevzatí kupujúcim, a to vrátane kompletnej dokumentácie (záručný list, návody a príslušenstva) a bez známky používania a poškodenia obalu. Pokiaľ bude tovar nepoškodený a kompletný, predávajúci odošle peniaze na účet kupujúceho najneskôr do 15 dní. Pokiaľ by vrátený tovar bol akokoľvek poškodený či opotrebovaný alebo nekompletný, vyhradzuje si predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti vrátenej kúpnej cene.

 

článok 13

 

Osobitné dojednania k doplnkovému bezplatnému tovaru

 

Ak Predávajúci ponúka pri kúpe tovaru kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na kupujúcom, či ponúkaný tovar ako dar prijme alebo odmietne. Súčasťou kúpnej zmluvy bude aj darovacia zmluva, ktorej predmetom bude bezodplatný prevod takéhoto daru. Tento  dar však nie je predaným tovarom, a preto Predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. V prípade, ak Predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na tieto vady kupujúceho pri ponuke daru upozorniť. 

 

V prípade, ak má dar vady, na ktoré Predávajúci kupujúceho neupozornil, je kupujúci oprávnený dar vrátiť. Ak kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, odstupuje sa aj od darovacej zmluvy, ktorá je súťasťou kúpnej zmluvy a kupujúci je povinný vrátiť Predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar. Nie je možné odstúpiť len od časti zmluvy, ale len kúpnej zmluvy ako celku.

 

článok 14

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúcim

 

Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť iba do okamihu odoslania tovaru, najmä z dôvodu momentálne vzniknutej nedostupnosti objednaného tovaru kupujúcim. O odstúpení je však Predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho. Pred odstúpením je Predávajúci oprávnený ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie. Kupujúci má právo odmietnuť náhradné plnenie a odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

článok 15

 

Záručné podmienky

 

Záručné podmienky predávajúceho pre uzatváranie zmlúv na diaľku sa riadia platnou právnou úpravou Slovenskej republiky – Občianskym zákonníkom v platnom znení a platným Reklamačným poriadkom predajcu pre uzatváranie zmlúv na diaľku. Ak nie je uvedené inak, je záručná doba všetkých tovarov pre kupujúceho – spotrebiteľa 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, v niektorých prípadoch od dňa uvedenia zariadenia do prevádzky, ako je uvedené v záručných podmienkach výrobcu. Záruka a záručná doba pri kupujúcich - podnikateľ, ktorý kupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti sa riadi ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

článok 16

 

Postup reklamácie

 

Pošlite e-mail na našu adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , alebo zavolajte na zákaznícku linku +421 41 5622 798,  +421 903 511 879, kde uvediete Vaše meno a telefonický kontakt , názov výrobku, katalógové číslo, číslo faktúry a popis chyby tovaru. Do 24 hodín v pracovných dňoch Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe spolu s adresou na zaslanie reklamovaného tovaru.

 

článok 17

 

Osobné údaje

 

 

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
 3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
 4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
  1. právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
  2. právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
  3. právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
  4. právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
  5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
  6. právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
  7. právo na prenosnosť osobných údajov,
  8. právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.
 5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.
 6. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší obsah. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.
 7. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.
 8. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.
 9. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.
 10. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.
 11. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely SMS marketingu súhlasil so zasielaním SMS správ na kontaktné telefónne číslo.
 12. Osobné údaje pre SMS marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo sú poskytnuté na dobu piatich rokov.
 13. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.


 

článok 18

 

Potvrdenie súhlasu s VOP

 

Kupujúci pri uzavretí objednávky tovaru z internetového obchodu Predávajúceho potvrdzuje súhlas s týmito platnými všeobecnými obchodnými podmienkami Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje použitie týchto všeobecných obchodných podmienok pri uzatváraní kúpnych zmlúv na diaľku a neakceptuje žiadane všeobecné obchodné podmienky kupujúcich. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená ich umiestnením na stránkach Predávajúceho www.gato.sk .

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia od 25.05.2018.

 

 

 

Peter Bakay,  GATO.SK s.r.o.

 

internetový obchod 

 

 

Peter Bakay - GATO.SK s.r.o. KONTAKTY

PRED        

041 5622 798

0903 511 879

0915 458 468

0950 400 209

GATO.SK s.r.o.

Na Šefranici 1275/18

010 01 Žilina

Slovak Republic


IČO: 47 480 670

 

fc share

Otvorené pon - pia
od 8.00 - 17.00 hod

GPS:

N 49.22531°

E 018.73137°      

e-mail: gato@gato.sk  

skype: www.gato.sk

web: www.gato.sk

Nájdete nás aj na facebooku nájdete nás na facebooku

Kontaktný e-mail

Sem nám môžete napísať Vašu žiadosť / otázku:
Váš e-mail:
Predmet:
Správa: